f

Офіційно:

a

ДОГОВІР

ПРО ПУБЛІЧНИЙ ЗБІР БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі - Оферта) адресована невизначеному колу дієздатних фізичних та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – Благодійник) та є офіційною та публічною пропозицією Комунального закладу «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» Дніпропетровської обласної ради», в особі директора Рудкевич І.В., яка діє на підставі Статуту, код ЄДРПОУ 02214490 (надалі - Заклад), укласти договір публічної оферти про надання благодійної пожертви (далі – Договір) на зазначених нижче умовах, з кожним Благодійником, що звернеться.

Даний документ розміщений в мережі Інтернет за адресою https://dniproart.college/ (далі – Сайт).

1. Визначення та поняття

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Закладу, розміщена на Сайті, про надання благодійної допомоги, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Закладу через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Закладу.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Закладу для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Закладу грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Закладу.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

2.3. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд. Заклад самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором.

2.4. Благодійник має право отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Закладу. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви. Суми невикористаних пожертв, наданих Благодійником на конкретні цілі, будуть розподілені Закладом на інші напрями в рамках своєї статутної діяльності, про що Благодійник надає свою згоду.

2.5. Виконання сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.6. Статут Закладу, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності Закладу розміщуються на Сайті.

4. Права та обов’язки Закладу

4.1. Заклад має право:

4.1.1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору.

4.1.2. Змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Закладу.

 

 

4.2. Заклад зобов’язаний:

4.2.1. Створити умови необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно умов Оферти.

4.2.2. Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Закладу.

5. Права та обов’язки Благодійника

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Закладу у спосіб зазначений у Договорі.

5.1.2. Звернутися до Закладу з метою отримання звіту щодо використання Закладом благодійних пожертв.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

6. Місце та строки отримання благодійних пожертв

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Закладу, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Закладу.

6.2. Публічний збір пожертви здійснюється протягом строку діяльності Закладу до моменту його припинення, та може бути змінений або відкликаний Закладом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. 

7. Порядок здійснення благодійної пожертви

7.1. Заклад забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Закладу (через платіжний сервіс розміщений на Сайті). Благодійник на власний вибір обирає формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертви, несе Благодійник.

8. Порядок використання благодійних пожертв

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Закладу. Заклад розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Закладом Благодійні пожертви не повертаються. 

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви.

8.3. Порядок загального доступу до фінансових звітів Закладу:

Доступ до звітів Закладу здійснюється шляхом звернення до Закладу за електронною адресою [email protected], вказаною на сайті http://www.duk.dp.ua/. Інша інформація представляється Закладом у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

9. Відповідальність Сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

9.2. Заклад не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Заклад не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

10. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

10.2. Заклад здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Закладу на Сайті, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Закладом, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

10.4. Заклад зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

10.5. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

11. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень

11.1. Публічна оферта набуває чинності з моменту акцептування Оферти відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу і діє до моменту припинення Закладу, якщо інший термін не буде визначений Закладом. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти. 

11.2. Заклад має право змінювати умови Публічної оферти без згоди Благодійника. Заклад залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

 

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Спори та суперечки, що виникають при виконанні Договору благодійної пожертви укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

12.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

13. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків за умовами Оферти, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків, а саме: пожеж, епідемій, повенів, землетрусів чи інших стихійних лих, війни, військових дій, воєнного стану, страйку (-ів), диверсії, аварії, масового безладдя і заворушень, карантинних обмежень, актів органів державної влади або управління, міжнародних санкцій і т.д., які безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після його укладення. При цьому строк виконання зобов’язань за таким Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.

13.2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов’язання за Договором у результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 15-ти днів письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх виникнення та наявності.

13.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності. Повідомлення Організації про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

13.4. Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані Торгово-промисловою палатою та її уповноваженими органами.

 

14. Інформація про Заклад:
 Комунальний  заклад «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» Дніпропетровської обласної ради», 

Адреса: Україна,  49044, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 47, код ЄДРПОУ 02214490.

IBAN UA468201720314211004301045966 Установа банку - Держказначейська служба України м. Київ.

 

Редакція Оферти від «23» травня 2023 року
 Опубліковано на Сайті від 23.05.2023