f

Офіційно:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Про спеціальність

На спеціальності вивчаються: зміст, організація роботи бібліотеки, основи документознавства, робота з книгою, методика створення інформаційно-пошукових систем, обслуговування користувачів бібліотеки, автоматизовані технології. Фахові знання дадуть можливість здійснювати аналітико-синтетичну обробку документів, планувати роботу бібліотеки тощо.

Програмові фахові компетентності:

 • Вміння здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах. 
 • Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань. 
 • Аналіз закономірностей розвитку документно-інформаційних потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій. 
 • Проєктування та створення документно-інформаційних ресурсів, продуктів та послуг. 
 • Навички створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування вебсайтів та вебспільнот у мережі Інтернет.
На спеціальності здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного застосування, здатних розв'язувати складні завдання та проблеми в галузі культури і мистецтва.

Здобута на спеціальності кваліфікація надає можливість працювати:
 • секретарем адміністративних органів 
 • помічником керівників підприємств, установ та організацій 
 • організатором діловодства (справочинства)
 • референтом 
 • архіваріусом 
 • конторським (офісним) службовцем
Випускники можуть продовжувати навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.