f

Офіційно:

a

Правила прийому

на навчання до КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж" ДОР"
a

І. Загальні положення

 

1.   Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки  України (Наказ МОН: 17.10.2019 № 971-л).

 

2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. 

      Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття фахової передвищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 

 3.   Прийом вступників на навчання до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад фахової передвищої освіти. Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою. 

022 Дизайн (денна форма навчання)

Осітньо-професійна програма:

 • Дизайн 

Спеціалізація: Графічний дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

Освітньо-професійні програми:

 • Образотворче мистецтво
 • Декоративно-прикладне мистецтво

 024 Хореографія (денна форма навчання).

Освітньо-професійні програми:

 • Народна хореографія (денна форма навчання)
 • Класична хореографія (денна форма навчання)

 025  Музичне мистецтво (денна і заочна  форми навчання);

Освітньо-професійні програми: 

 • Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма і заочна форма навчання);
 • Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);
 • Народне пісенне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми навчання);
 • Естрадний спів (денна форма навчання).

026  Сценічне мистецтво(денна і заочна  форми навчання).

Освітньо-професійні програми :

 • Актор драматичного театру (денна форма навчання)
 • Актор театру ляльок (денна форма навчання)
 • Видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).
 • Естрадний танець (денна форма навчання);
 • Циркові жанри (денна форма навчання). 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (денна і заочна форма навчання)

Освітно-професійна програма:

 • Менеджмент соціокультурної діяльності

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна  форми навчання);

Освітньо-професіфйна програма:

 • Інформаційна бібліотечна та архівна справа. 

 

 1. Організацію прийому вступників до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури.

Головою приймальної комісії призначається керівник закладу освіти.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим наказом керівника Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури відповідно до Положення про приймальну комісію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці). 

Керівник Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури та/або виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури,вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

5.У цих Правилах  терміни вжито в таких значеннях:

 

1) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі  - творчого конкурсу) або інших видів вступних випробувань, встановлених відповідно Правид прийому; 

 

 

2) вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на одну (декілька) конкурсних пропозицій;; 

 

3) індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника ( "незадовільно" );

 

4) конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціаізацій, освітньо-професійних програм в межах спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, предмету, індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня.

     

5) конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника,яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними  показниками з точністю до одиниці відповідно до Порядкау та Правил прийому; 

 

6) конкурсний відбір – процедура відбору встцпників на конкурсні пропезиції на основі конкурсних балів та /або мотиваційних листів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Порядку (незалежно від форм власності закладу освіти та джерел фінансування навчання); 

 

7) мотиваційний лист – викладена вступником у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути подано копії (фотокопії) маткеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

8)  небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за регіональним замовленням);

9)   організована група вступників – це зовнішньо створена работодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією освітньо-професійною програмою за кошти работодавця.

10) основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення); 

11) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Порядку та цих Правил прийому; 

 

12)   старші курси- курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;

 

13) творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки),необхідних для здобуття фахової перед вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників. За результатами  творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно"); 

 

14) технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

15) чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої освіти.

Термін "закордонні українці" вжито у значенні, наведеному в Законі України "Про закордонних українців".

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту". 

 

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти за ступенями (освітньо-професійними ступенями) фахового молодшого бакалавра та затверджені педагогічною  радою Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Правила прийому. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти  Цкраїни в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від  29  жовтня 2021 року № 1159 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України   24 грудня 2021 року № 1668/37290 

 

 

 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійоного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури: 

 

- особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою навчання одночасно із  виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування; 

 

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю; 

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фіхового молодшого бакалавра;

- особи, які здобули будь-який ступінь віищої освіти.  

 Для здобуття фахової передвищої освіти  за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.  Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) курс або на перший курс (зокрема, зі скороченим терміном навчання).     

Відраховані здобувачі освятньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний курс, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній курс.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі фахової передвищої освіти. 

 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Прийом вступників на навчання до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури  проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами строки

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватись іншими мовами. 

 

4. Особливості прийому на навчання до закладів фахової передвищої  освіти  визначаються правилами прийому до цих закладів. 

 

 1. Особливості прийому до закладів освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022р, визначаються наказом № 271

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється: 

за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення); 

-   за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в комунальних закладах освіти на конкурсній основі, якщо вони не здобули  фахову передвищу освіту або  освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти  нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету . 

 

4. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої (вищої) освіти за кошти державного, місцевого бюджету.  

Не допускається одночасне навчання за двосма чи більше спеціальностями за кошти державного або місцевого бюджету.

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 

1.   Прийом на навчання до Дніпропетровського мистецько-художнього коледжу культури  здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.  

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензованих умов. 

 

2. Прийом на навчання здійснюється на спеціальності та форми навчання, за регіональним замовленням за якими воно сформоване - регіональним замовником. Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

Розподіл регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

        Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фіхового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше ніж 31 грудня 2021 року, за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2022 року.  

 

 3.    Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Дніпропетровським фаховим мистецько-художнім коледжем культури  у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням  фактичного фактичного виконання регіонального замовлення. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти

 

 1. Загальний обсяг регіонального замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури в межах ліцензованого обсягу та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти. 

 

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години): 

 

понеділок

 9.00 – 16.00

вівторок

 9.00 – 16.00

середа

 9.00 – 16.00

четвер

 9.00 – 16.00

п’ятниця

 9.00 – 16.00

субота

 9.00 – 13.00

неділя

 вихідний 

перерва

13.00 – 14.00

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться у строки, визначені в  ІV розділі Умов прийому :

 

          Етапи вступної кампанії

Денна форма навчння

на основі базової загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

23 червня та завершується

 31 серпня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2022 року

 

 

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

13     липня 2022 року

 

 

Творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди проводяться

 

 

14 липня     - 23 липня   2022 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування

 

 

 

 не пізніше  12.00 години

26 липня 2022 року;

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

 

 

 

до 12.00 год.

28 липня 2022 року;

 

Зарахування вступників відбувається

за регіональним замовленням – 

не пізніше 18.00 год. 30 липня 2022 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб – 03 серпня 2022

Додаткове зарахування

не пізніше 31 серпня 2022 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які  зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти

не пізніше 08 серпня 2022року

 

 

 

3. Щодо вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за денною та заочною  формою навчання (зі змінами)

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі  повної  загальної середньої освіти

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів.

 

 

01 липня та закінчується

о 18.00 год. 31 жовтня 2022 року;

 

 

Початок прийому заяв та документів 

 

 

      14 липня 2022 року

 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, 

 

- які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, або творчих конкурсів 

                                     

 - які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста; 

 

 

 

 

о 18.00       05 серпня  2022 року

 

 

 

 

о 18.00       31     серпня  2022 року

 

Творчі конкурси 

з 08 серпня до 16 серпня 2022 року

 

 Індивідуальні усні співбесіди 

з 08 серпня до 16 серпня 2022 року

 

 

 Рейтинговий список рекомендованих до зарахування за результатами творчих конкурсів та індивідуальної усної співбесіди  оприлюднюється

 

 

           не пізніше 12.00 год. 

           01 вересня 2022 року

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця

 

 

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається 

 

 

 

до 18.00 год. 06 вересння  2022 року

 

 

 

 

не пізніше 12.00 год. 08 серпня 2022 року

 

 

 

 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі результатів національного мультіпредмктного тестуванняіз зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється

 

 

 

           не пізніше 12.00 год.  

           01вересня 2022 року

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення.

 

 

 

                             

до 12.00 год.    06 вереспня 2022 року

Зарахування   вступників відбувається

за регіональним замовленням – 

не пізніше 12.00 години 08вересня 2022 року;

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 12:00 16 вересня 2022 року

 

 

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб .

 

 

не пізніше 30 листопада 2022 року

 

Переведення на вакантні місця (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

 

 

 

 

не пізніше 26 вересня 2022 року

 

 

 

 

 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти 

 

 1. Вступники на навчання до закладів фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви: 

      за денною формою навчання: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО ( прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній рівень та у сертифікаті НМТ чи ЗНО 

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти. 

 

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі. 

 

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством 

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про базову або повну загальну (профільну) середню освіту

 

4.  Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 

5.  У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньо-професійної поограми) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»; 

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.    Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

-   документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01січня 2022 року); 

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

-     документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

-   сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 

7.       До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

          -   копію документа, що посвідчує особу;

           -  копію військово-облікового документа або посвідчень про приписку до призових дільниць, крім випадків, передбачених законодавством;   

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

-  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.;

 

Заклад  освіти у своїх Правилах прийому встановлює перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. 

Вступники, які проходять творчі конкурси, вступні іспити та співбесіди допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

 

8.       Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою яка зарахувана на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення, вступник подає одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних осіб, але не пізніше ніж 25 жовтня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення, унеможливлюють їх реалізацію. 

9.   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

10.     Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

11.  Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази. 

 

12.     Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

 

13.    Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. 

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти. 

 

14.     Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

 

15.     Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652. 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1.       Конкурсний відбір на навчання у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках; 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди ,розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках. 

У 2022 році приймаються сертифікати Національного мультипрпедметного тестування або зовнішнього незалежного оцінювання  2019, 2020, 2021. 

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому. 

 

2.  Форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей:

 

Спеціальність 025  «Музичне мистецтво»:

     Освітньо-професійна програма «Народне пісенне мистецтво»: 

вступник повинен виконати дві пісні (одна – українська народна протяжна пісня без супроводу, друга – із супроводом), тим, хто опанував гру на музичному інструменті, пропонується виконати на музичному інструменті два різножанрових, різнохарактерних твори;

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

    Освітньо-професійна програма «Народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)»: 

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

   Освітньо-професійна програма «Народне інструментальне мистецтво(естрадні інструменти)»: 

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах; 

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

 

 

 

    Освітньо-професійна програма «Естрадний спів»:

вступник повинен виконати дві пісні (без супроводу і з супроводом), танець, вірш, два різнохарактерні твори на музичному інструменті (для вступників, які володіють грою на музичному інструменті);

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

Спеціальність 024  «Хореографія»:

-  перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі народного/класичного танцю та етюд за власним вибором (естрадної, бальної, сучасної хореографії);

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

 

Спеціальність 026    «Сценічне мистецтво»:

Освітньо-професійна програма «Видовищно-театралізовані заходи»: 

творчий конкурс складається з трьох частин: 

1) втілення режисерського етюду на задану тему; 

2) художнє читання;  

3) виконання вокального і хореографічного номерів; 

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

Освітньо-професійна програма «Актор драматичного театру»

Освітньо-професійна програма «Актор лялькового театру»

1) втілення режисерського етюду на задану тему; 

2) художнє читання;  

3) виконання вокального і хореографічного номерів; 

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]  

Освітньо-професійна програма «Естрадний танець» 

перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі естрадного танцю та етюд за власним вибором (народної, бальної, класичної хореографії);

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]

   Освітньо-професійна програма «Циркові жанри»: вступник повинен виконати два етюди: 

- перший – складений з елементами будь-якого з циркових жанрів (акробатики, жонглювання, еквілібристики та інших), 

- другий – з елементами акторської гри.

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]

                                          Спеціальність 022  « Дизайн»

Надіслати портфоліо своїх робіт (до 20 файлів)

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]

                         Спеціальність 023  «Образотворче мистецтво,

                             декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-професійна програма «Образотворче мистецтво»

Надіслати портфоліо своїх робіт (до 20 файлів)

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]

Освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво»

Надіслат портфоліо своїх робіт (до 20 файлів)

Відеофайли надіслати на пошту приймальної комісії [email protected]

 

3.       Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, на спеціальності 028, 029 зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди.

                                     029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

 • Українська мова та література
 • Історія України  

                                       

                           028   Менеджмент соціокультурної діяльності.

 • Українська мова та література
 • Історія України 

 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі: 

 • творчий конкурс – 100 балів;
 • індивідуальна усна співбесіда – 100 балів 

 

 1.  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали творчого конкурсу                                           - на спеціальності :

025  Музичне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми навчання);

 • Творчий конкурс

026  Сценічне мистецтво ( заочна форма навчання)

 • Творчий конкурс

 

На спеціальності 028, 029 зараховуються бали індивідуальної усної співбесіди або НМТ,або ЗНО 2019,2020,2021 (за вибором вступника)                                            

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (денна і заочна форма навчання)

 •  Українська мова та література;
 • Історія України 

029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна  форми навчання);

 • Українська мова та література;
 • Історія України.

 

 

7. Конкурсний бал (КБ) розраховується:

 1. Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

                                    КБ = ТК або УС

  де     ТК – оцінка оцінка творчого конкурсу; 

           УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди; 

       Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200

              Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

 1. для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

                           КБ = ТК, або КБ = УС (НМТ або ЗНО 2019,2020,2021

де       ТК – оцінка оцінка творчого конкурсу; 

           УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди;

          У разі подання результатів  НМТ або ЗНО  бал вступника визначається як середній бал з двох предметів з підвищенням на 25%, але не вище 200 балів

         Результати творчих конкурсів та ундивідуальної усної співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

       Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. 

          

8. Програми індивідуальних усних співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 травня відповідального року вступної кампанії

     Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

      Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не лопускається введення до творчих кункурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

      Програми індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів обов'язково опртлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

      Форма проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів – дистанційна.

        Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня.

 

 9.    Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

10.    Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом фахової передвищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. 

11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

12.    Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місце регіонального замовлення, включаючи оцінки окремих турів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється щляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.  

13. Рішенням приймальної комісії Дніпропетровського фахового мистецько-художнього колледжу культури результати вступного іспиту з конкурсного предмета, щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти. 

 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття   освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

1.      Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є: 

 - зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця регіонального замовлення 

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію. 

2.  Вступні випробування можуть проходити у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування: 

 -   особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

 - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; 

 - особи з інвалідністю,які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення). 

 «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»). 

  -  особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

  -  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

  - особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, тариторія населених пунктів на лінії зіткнення ( які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року

- діти, один з батьків яких помер внаслідок поранень, каліцтва, захворювання, чи інших ушкоджень здоров'я одержаних в період участі в антитерористичній операції, у Революції Гідності; 

 - діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

 - особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби. 

7.  Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: 

 - особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

          - інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2; 

 -  діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій,особами з інвалідністю внаслідок війни  відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

          -   шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи; 

          - інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО ( із доданням сканованих коаій документів, що підтверджують ці права)

Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів особи:

            - особи, які є внутрішньо переміщеними особами, а також діті, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

           -   діти з багатодітних семей (п'ять і більше дітей)

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 - вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця регіонального замовлення.

  - вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

 

2. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

 - за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

3.  У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 - прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

 - конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

         - ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця регіонального замовлення; 

          - освітньо-професійний ступінь спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

       Прізвища вступників, місцем проживання яких є окупована територія або переселилися з неї після 01січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти. 

5.  Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу. 

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів освіти. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому. 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1.  Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто документи про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів НМТ або зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Подані оригінали документів зберігаються у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

2.   Подання оригіналів неодхідних документів для зарахування на місця державного або регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

      - надсилання їх засобами поштового зв'язку з особовим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на пмоштовому конверті;

      - надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відрповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електроннийф кабінет вступника.

           Договір про навчання (незалежно від джерл фінансування) між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.    

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не    виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу X цих Правил

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі   освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом  освіти, у якому вони зберігаються. 

 

 

XІІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

1. Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури  самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу ІХ цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІ цих Правил. 

2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності: 

 - особи, які зазначені в пункті 4 розділу VII цих Правил, незалежно від конкурсного бала; 

 - особи, які зазначені в пункті 5 розділу IX цих Правил, 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому  цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника. 

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Заклад фахової передвищої освіти повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад фахової передвищої освіти надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника. 

 

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс.

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.

2.  Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІ цих Правил. 

3.  Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

4.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, про що видається відповідний наказ. 

5.  На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

 

XV. Вимоги до Правил прийому 

 

1. Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною (вченою) радою закладу освіти до 31 травня 2022 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року. 

2.  Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому повинні містити:

- перелік акредитованих та неакредитованих ОПП, а також конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом.

- порядок проведення конкурсного відбору, корегування рейтингових списків;

- перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають складати вступні випробування для вступу на основі БЗСО;

- перелік конкурсних предметів, з яких встіпники мають складати вступні іспити або подавати сертифікати ЗНО для вступу на основі ПЗСО

- порядок роботи приймальної комісії

- порядок і строки прийому документів;

- порядок проведення вступних випробувань;

- порядок і строки подання та розгляду апеляцій;

- умови поселення вступників, кількість вільних місць у гуртожитку, умови  та гарантії поселення.

- порядок та форми проведення творчих конкурсів;  

3.  Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт. 

4.  Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). 

5. До 31 травня 2022 року заклад освіти, що претендує на отримання місць регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до Єдиної бази основні конкурсні пропозиції

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 23червня 2022 року. 

7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

 8. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання. 

 

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому. 
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання. 
 3. Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього  коледжу культури не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти. 
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування. 

Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних Єдиної бази  через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).