f

Офіційно:

a

Правила прийому на навчання

до КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж" ДОР"
a

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН: 17.10.2019 № 971-л).
 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

  Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття фахової передвищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом вступників на навчання до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад фахової передвищої освіти. Назви конкурсних пропозицій викладаються державною мовою.

022 Дизайн (денна форма навчання)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація:

Спеціалізація:

 • Образотворче мистецтво
 • Декоративно-прикладне мистецтво

024 Хореографія (денна форма навчання).

Освітньо-професійна програма:

 • Народна хореографія (денна форма навчання)
 • Хореографія (денна форма навчання)

 025  Музичне мистецтво (денна і заочна  форми навчання);

Освітньо-професійні програми:

 • Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти) (денна форма);
 • Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти) (денна форма і заочна форми навчання);
 • Народне пісенне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми навчання);
 • Естрадний спів (денна форма навчання).

026  Сценічне мистецтво(денна і заочна  форми навчання).

Спеціалізація :

 • Актор драматичного театру (денна форма навчання)
 • Актор театру ляльок (денна форма навчання)

Освітньо-професійні програми: 

 • Видовищно – театралізовані заходи (денна форма і заочна форми навчання).
 • Естрадний танець (денна форма навчання);
 • Циркові жанри (денна форма навчання).

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (денна і заочна форма навчання)

Освітно-професійна програма:

 • Менеджмент соціокультурної діяльності

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна  форми навчання);

Освітньо-професіфйна програма:

 • Інформаційна бібліотечна та архівна справа.
 1. Організацію прийому вступників до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури.

Головою приймальної комісії призначається керівник закладу освіти.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим педагогічною радою Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури відповідно до Положення про приймальну комісію закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

Керівник Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури забезпечує дотримання законодавства України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури,вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

5.У цих Правилах  терміни вживаються в таких значеннях:

1) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, тощо;

2) вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника.

3) вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

4) Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

5) квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

6) конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція закладу освіти  щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька освітньо-професійних програм, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього(освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня.

7) конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих правил прийому до ДФМХКК закладу (далі – правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому;

8) конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

9) конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

10) основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

11) право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;

12) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та цих Правил прийому;

13) співбесіда – форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

14) творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки),необхідних для здобуття фахової перед вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників. Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною цими Правилами прийому;

15) технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти за ступенями (освітньо-професійними ступенями) фахового молодшого бакалавра та затверджені педагогічною радою Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Правила прийому.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти  Цкраїни в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від  30  жовтня 2020 року № 1342 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року № 1235/35518

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійоного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури:

- особи, які здобули базову загальну середню освіту–для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою навчання одночасно із  виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту;

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

- особи, які здобули вищу освіту.  

 Для здобуття фахової передвищої освіти  за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс курс(зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі фахової передвищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури  проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватись іншими мовами.

 1. Особливості прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти визначаються правилами прийому до цих закладів.
 1. Особливості прийому до закладів освіти осіб,які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 560.
 2. Особливості прийому до закладів освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021р, визначаються наказом №697

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

- за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів або пільгових довгострокових кредитів;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в комунальних закладах освіти на конкурсній основі фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Цільові пільгові державні кредити надаються особам,які зараховані на навчання для здобуття фахової перед вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою.
 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету .
 1. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої (вищої) освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 1. Прийом на навчання до Дніпропетровського мистецько-художнього коледжу культури здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю.  

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової перед вищої освіти на одному курсі.

 1. Прийом на навчання здійснюється на спеціальності та форми навчання, за регіональним замовленням за якими воно сформоване (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Розподіл регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Дніпропетровським фаховим мистецько-художнім коледжем культури  у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням  фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

 1. Загальний обсяг регіонального замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури в межах ліцензованого обсягу.
 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок

 9.00 – 18.00

вівторок

 9.00 – 18.00

середа

 9.00 – 18.00

четвер

 9.00 – 18.00

п’ятниця

 9.00 – 18.00

субота

 9.00 – 15.00

неділя

 вихідний

перерва

13.00 – 14.00

 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться у строки, визначені в  ІV розділі Умов прийому :

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчння

на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00

13  липня 2021 року

Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться

14 липня  - 24 липня 2021 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування

 не пізніше  12.00 години

27 липня 2021 року;

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 12.00 год.

29 липня 2021 року;

Зарахування вступників відбувається

за регіональним замовленням –

не пізніше 18.00 год. 31 липня 2021 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 03 серпня 2021

Додатковий прийом документів за кошти фізичних осіб

25 липня – 31липня 2021

не пізніше 31 серпня 2020 року

Вступні іспити, творчі конкурси (на місця за кошти фізичних осіб)

01 серпня – 05 серпня 2021року

Рейтинговий список вступників (на місця за кошти фізичних осіб)

Зарахування вступників (додатковий прийом за кошти фізичних осіб) відбувається

не пізніше  12.00 години

06 серпня 2021 року

не пізніше

  09 серпня 2021 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти

 не пізніше

09 серпня 2021 року

 1. Щодо вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання (зі змінами)

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на основі  повної  загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів.

01липня та закінчується

о 18.00 год. 30 серпня;

Початок прийому заяв та документів в паперовій формі.

14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб,

- які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

 - які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

о 18.00   26  липня  2021 року

о 18.00 02  серпня  2021 року

Творчі конкурси та вступні іспити

1 сесія на місця регіонального замовлення

з 01липня до 13 липня 2021 року

Творчі конкурси та вступні іспити

2 сесія – додаткова на місця за кошти фізичних осіб

З 14 липня по 02 серпня 2021 року

Вступні іспити

з 01 липня до 20 липня 2021 року

 Співбесіди

з 24 липня до 29 липня 2021 року

 Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  оприлюднюються

не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2021 року

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

до 18.00 год. 06 серпня  2021 року

не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2021 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється

не пізніше 12.00 год.  05 серпня 2021 року

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 12.00 год.  09 серпня 2021 року

Зарахування вступників відбувається

за регіональним замовленням –

не пізніше 12.00 години 14 серпня 2021 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 20 серпня 2021 року

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб .

не пізніше 30 вересня 2021 року

Переведення на вакантні місця (регіонального) замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

не пізніше 20 серпня 2021 року

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання (зі змінами)  строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір).

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

на основі  повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів.

 01 липня 2021 року та закінчується

 30 серпня 2021  року;

Початок прийому заяв та

документів в паперовій формі

13 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб,

- які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

 - які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

о 18.00  31  липня  2021 року

о 18.00 10  серпня  2021 року

творчі конкурси

з 01 серпня по 04 вересня 2021 року

вступні іспити

з 05 серпня по 07 серпня 2021 року

 співбесіди

з 09 серпня по 11 серпня 2021 року

 Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  оприлюднюються

не пізніше 12.00 год. 12 серпня 2021 року

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

до 18.00 год. 13 серпня 2021 року

не пізніше 12.00 год. 14 серпня 2021 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування опилюднюється

не пізніше 18.00год.11 серпня 2021 року

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення.

до 18.00 год.  12 серпня 2021 року

Зарахування  вступників відбувається

за регіональним замовленням –

не пізніше 12.00 год. 13 серпня 2021 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 16 серпня 2021 року

Додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2021 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше 20 серпня 2021 року

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти

 1. Вступники на навчання до закладів фахової передвищої освіти на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

  за денною формою навчання:

- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

- для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Умов;

- при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

- у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти України в 2020 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року 1350.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу освіти. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньо-професійної поограми) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

- військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 -   копію документа, що посвідчує особу;

-  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклад  освіти у своїх Правилах прийому встановлює перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ цих Умов. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 2. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів, на власний розсуд вступника, у будь-яких комбінаціях, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  2018, 2019, 2020 та 2021 років

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому.

 1. Форми проведення творчих конкурсів зі спеціальностей:

Спеціальність «Музичне мистецтво»:

Освітньо-професійна програма «Народне пісенне мистецтво»:

вступник повинен виконати дві пісні (одна – українська народна протяжна пісня без супроводу, друга – із супроводом), тим, хто опанував гру на музичному інструменті, пропонується виконати на музичному інструменті два різножанрових, різнохарактерних твори;

  Освітньо-професійна програма «Народне інструментальне мистецтво(народні інструменти)»:

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

Освітньо-професійна програма «Народне інструментальне мистецтво(естрадні інструменти)»:

вступник повинен виконати два інструментальних твори на відповідних музичних інструментах;

  Освітньо-професійна програма «Естрадний спів»:

вступник повинен виконати дві пісні (без супроводу і з супроводом), танець, вірш, два різнохарактерні твори на музичному інструменті (для вступників, які володіють грою на музичному інструменті);

Спеціальність «Хореографія»:

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі народного танцю та етюд за власним вибором (естрадної, бальної, класичної хореографії);

Спеціальність «Сценічне мистецтво»:

Освітньо-професійна програма «Видовищно-театралізовані заходи»:

творчий конкурс складається з трьох частин:

1) втілення режисерського етюду на задану тему;

2) художнє читання; 

3) виконання вокального і хореографічного номерів;

Спеціалізіція «Актор драматичного театру»

-перша сесія: природно-професійні дані;

-друга сесія: сценічні дані;

Спеціалізація: «Актор лялькового театру»

-перша сесія: природно-професійні дані;

-друга сесія: сценічні дані; 

 Освітньо-професійна програма «Естрадний танець»

- перша сесія: перевірка та оцінювання фізичних даних та здібностей вступника до творчої діяльності;

- друга сесія: виконання вступником двох хореографічних етюдів: етюд на основі естрадного танцю та етюд за власним вибором (народної, бальної, класичної хореографії);

Освітньо-професійна програма «Циркові жанри»: вступник повинен виконати два етюди:

- перший – складений з елементами будь-якого з циркових жанрів (акробатики, жонглювання, еквілібристики та інших),

- другий – з елементами акторської гри.

Спеціальність « Дизайн»

-преша сесія: декоративний живопис;

-друга сесія: композиція;

Спеціальність «Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація»

Спеціалізація: «Образотворче мистецтво»

-преша сесія: рисунок;

-друга сесія: живопис (натюрморт)

Спеціалізація: «Декоративно-прикладне мистецтво»

-перша сесія: декоративний живопис.

-друга сесія: композиція. 

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета  або творчого конкурсу (другий предмет) у встановлених Правилами випадках:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

 • Українська мова (диктант);
 • Історія України (тестування).

  024  Хореографія (денна форма навчання);

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

 025  Музичне мистецтво.

 Освітньо-професійні програми:

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти);

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти);

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- народне пісенне мистецтво;

 • Творчий конкурс.

 - естрадний спів.

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

 

026  Сценічне мистецтво.

  Освітньо-професійні програми:

-видовищно-театралізовані заходи;

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

-актор драматичного театру;

 • Українська мова (диктант)
 • Творчий конкурс.

-актор лялькового театру

 • Українська мова (диктант)
 • Творчий конкурс

- естрадний танець;

 • Українська мова (диктант);
 • Творчий конкурс.

- циркові жанри.

 • Українська мова (диктант);
 •  Творчий конкурс.

022Дизайн

 • Українська мова (диктант)
 • Творчий конкурс

023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 • Українська мова (диктант)
 • Творчий конкурс

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

 • Українська мова (диктант);
 • Історія України (тестування).

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі:

 • творчий конкурс – 130 балів;
 • загальноосвітні предмети – 120 балів (4 бала).
 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури або вступний іспит з цього предмета (перший предмет), загальноосвітнього предмета  або творчого конкурсу (другий предмет)

 - на спеціальності :

025  Музичне мистецтво (денна форма навчання і заочна форми навчання);

 • Українська мова та література
 • Творчий конкурс

026  Сценічне мистецтво ( заочна форма навчання)

 • Українська мова та література
 • Творчий конкурс

 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності (денна і заочна форма навчання)

 • Українська мова та література;
 • Історія України або англійська мова (за вибором вступника)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна і заочна  форми навчання);

 • Українська мова та література;
 • Історія України.
 1. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А +ОУ

де П1 - оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,  переведений  в шкалу від 100 до200 балів, відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2). Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200

 1. 6. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до  Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2).

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 1. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
 • Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

  КБ = П1 + П2 + А,

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета;

П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу) з другого предмета;в шкалу від 100 до 200 балів

  А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Табліці переведення середнього бала.

Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури – 850);

 • для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

КБ = П1 + П2 + А

де  П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета

П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;

  А – середній бал документа про повну загальну (профільну)середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала.

  У разі подання результатів ЗНО  бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

  Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури – 850);

 

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури з урахуванням права на першочергове зарахування (шляхом ноження конкурсного бала на коефіцієнт 1,05) до мистецьких закладів освіти.
 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 1. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 2. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі. Мінімальний бал за конкурс творчих здібностей для конкурсного відбору – 135 балів
 3. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
 4.  Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами приймальних комісій Дніпропеьровського фахового мистецько-художнього коледжу культури  не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах (веб-сторінках) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому..
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом фахової передвищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури.
 3. 17. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 4. 18. Рішенням приймальної комісії Дніпропетровського фахового мистецько-художнього колледжу культури результати вступного іспиту з конкурсного предмета, щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

 - зарахування за співбесідою;

 - участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фаїової передвищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

 - зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця  регіонального замовлення;

 - переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 - особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 - особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»):

-  особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

-  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

  Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

  Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця  регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти БЕЗ ЗНО) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

-  особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 20198, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом фахової передвищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

- особи, які в 2021 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017- 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

 - особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) з 01 грудня 2018 року;

 - громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном. (ЗНО!)

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

- діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

 - діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

 - діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

 - особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 1. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 - особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

    - інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

 -  діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій,особами з інвалідністю внаслідок війни  відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 -  шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 - особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  за (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 - вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

 - вступники, які мають право на зарахування за квотами;

 - вступники, які мають право на першочергове зарахування;

 - вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 - за конкурсним балом від більшого до меншого;

 - за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 - прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 - конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

  - середній бал додатка до документа про здобутий освітній рівень, ступінь вищої освіти.

  Прізвища студентів, місцем проживання яких є окупована територія або переселилися з неї після 01січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті закладу фахової передвищої освіти.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів освіти.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Умов, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Подані оригінали документів зберігаються у Дніпропетровському фаховому мистецько-художньому коледжі культури протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VІ цих Умов, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІІ та ХІV цих Умов.
 3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 4. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
 5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом  освіти, у якому вони зберігаються.

XІІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ цих Правил.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 - особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

 - особи, які зазначені в пункті 7 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VIII цихПравил) не більше ніж на 50 балів;

- особи, які зазначені в пункті 8 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

- особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності - інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Заклад фахової передвищої освіти повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад фахової передвищої освіти надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Дніпропетровського коледжу куцльтури і мистецтв на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.
 3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються із Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури, про що видається відповідний наказ.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

XV. Вимоги до Правил прийому

 1. Правила прийому в 2021 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною (вченою) радою закладу освіти до 31 грудня 2020 року, розміщуються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.
 2. Правила прийому повинні визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім знищуються, про що складається акт.
 3. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).
 4. До 28 лютого 2021 року заклад освіти, що претендує на отримання місць регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до Єдиної бази основні конкурсні пропозиції.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 14червня 2021 року.

 1. 7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.
 2. 8. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.
 3. 9. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Заклад освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Дніпропетровського коледжу куцльтури і мистецтв не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).